Πολιτική ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας ΑΞΟΝΙΚΗ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, οι οποίοι είναι:

  • Παροχή σύννομων υπηρεσιών.
  • Παροχή στον πελάτη υπηρεσιών τεκμηριωμένης ποιότητας.
  • Μέγιστη ικανοποίηση των εκφρασμένων και μη προσδοκιών των πελατών – ασθενών της
  • Διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία
  • Διατήρηση υψηλού επιπέδου αποδοτικότητας, δημιουργώντας αίσθημα ασφάλειας, σιγουριάς και εμπιστοσύνης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που έχει προσδιορίσει από την ανάπτυξη του Συστήματος Ποιότητας που εφαρμόζει

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας ΑΞΟΝΙΚΗ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί την βάση για την επίτευξη του οράματος της εταιρείας.
Παραμένει σταθερή και σ’ αυτήν βασίζεται η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στοχεύοντας στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα :

  • Αύξηση εμπιστοσύνης των πελατών
  • Μείωση των μη συμμορφούμενων διαγνώσεων
  • Αύξηση μεριδίου αγοράς
  • Αύξηση παραγωγικότητας
  • Εξοικονόμηση πόρων μέγιστης σημασίας για τη βιωσιμότητα και την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της επιχείρησης

Όλοι οι υπάλληλοι της εταιρείας είναι ενήμεροι και υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της δέσμευσης της εταιρείας ως προς την ποιότητα, κάνοντας παράλληλα μία συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση που επικεντρώνεται, τόσο στην παραγωγή ποιοτικώς καλύτερων προϊόντων, όσο και στην παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τον πελάτη.
Μόνιμος στόχος και δέσμευση της εταιρίας είναι η συνεχής βελτίωση, μέσα από μια διαδικασία καθορισμού διαχείρισης δεικτών & στόχων για την ομαλή και σύννομη λειτουργία της, με απώτερο σκοπό την παροχή καινοτόμων και ποιοτικώς ανώτερων υπηρεσιών, μετρώντας και βελτιώνοντας τις διεργασίες που η εταιρία έχει αναπτύξει, συμφώνως και με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO9001:2015.

Ημερομηνία: 03.01.18

Δ.Σ.